Kezdőlap | Bemutatkozás | Szobáink | Filozófiánk | Szolgáltatásaink | Kerékpárkölcsönzés | Nordic Walking kölcsönzés | Lobby Bár | Szórakozási lehetőségek | Törzsvendég program | Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi szabályzat | Foglalási-Lemondási feltételek | Az Év Szállása | Wellness Közéleti Törzsasztal Program | Gyakori kérdések és válaszok | Akciós időszaki csomagárak | Kiemelt időszaki ajánlatok | Napi-Portai árak | Ajándékutalvány | Wellness filozófiánk | Vitamin bár | Szépségfarm | Szaunavilág | Fitness terem | Családbarát | Családi szobák | Gyermek animáció | Gyermekmedence | Gyermek menük | Gyulai látnivalók | Almásy-kastély | Gyulai rendezvények | Gyulai garantált programok nyáron | Gyulai vár | Gyula környékének látnivalói | Békés megyei rendezvények | Visit Gyula Card kedvezmények | A gyulai Várfürdő | A Várfürdő története | A Várfürdő nyitva tartása, árak | A gyógyvíz összetétele | Vendégfogadási információk | Elérhetőségek | Jogvédelmi nyilatkozat | Projekt adatok | Projekt adatok GINOP-5.3.2 |
HU | EN | RO
Betűméret: normál nagy nagyobb

Wellness Hotel Gyula****Superior Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata

TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGEK ÉS A WEBOLDALT HASZNÁLÓK RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉRŐL

(2018.05.25.- től hatályos)

A Hotel Gyula Kft, a Wellness Hotel Gyula**** Superior (továbbiakban: Szálloda) üzemeltetője, mint Adatkezelő, ügyfeleinek, vendégeinek, valamint a honlap látogatóinak – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) foglaltak alapján – a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő és a belső adatvédelmi felelős adatai:

Hotel Gyula Kft.

Elérhetőségei:

E-mail: info@wellnesshotelgyula.hu

Honlap: https://wellnesshotelgyula.hu

Postacím: 5700 Gyula, Part u. 5.

Telefon: +36 66 463 522

Belső adatvédelmi felelős: Havas István ügyvezető

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

A Wellness Hotel Gyula**** Superior (továbbiakban: Szálloda) üzemeltetője tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató értelmében jár el. Az Adatkezelő a tájékoztató -időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti- megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a www.wellnesshotelgyula.hu weboldalon, továbbá a Szálloda recepcióján, papíralapon is.

Jelen tájékoztató az 5700 Gyula, Part utca 5. szám alatt található Wellness Hotel Gyula**** Superior megnevezésű szálloda által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A jelen tájékoztató elsődleges célja, hogy a Szállodával kapcsolatba kerülő természetes személyek, vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az adatkezelő tájékoztassa a vendégeket a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges általa kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

1.2. Hivatkozva az 1.1 pontban meghatározottakra, a jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Szálloda mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

1.3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az általa kezelt személyes adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

4. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

4.1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

 1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 2. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint szerződéses partnerei ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 3. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

 4. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

 5. a Szállodában megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

 6. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

 7. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 8. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

 9. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 10. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

 11. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére a tájékoztatóban foglaltak szerint továbbít.

 12. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

4.3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

5.1. Ajánlatkérés1

A kezelt adatok a következőek:

Név*, E-mail*, Telefonszám*, Város*
Irányítószám*, Cím*, Érkezés napja*, Távozás napja*, Felnőttek száma*, Gyermekek száma, Szobatípus*, Ellátás*, Fizetési mód*, Megjegyzés
Adatkezelés célja: A pontos ajánlat adása, a foglalás előkészítése
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama: sikeres ajánlatkérés esetén a foglalásra vonatkozó szabályok szerint,
- az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig,
- amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati kötöttség lejártát követő napig
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. Részére (8800 Nagykanizsa, Csányi László u 2.);
 • Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) (Adattovábbításra harmadik országba sor kerül) az on-line ajánlatkérési rendszer működtetése céljából

Szobafoglalással kapcsolatos, weboldalon keresztül történő ajánlatkérés során az érintett adatait önként eljuttatja az Adatkezelő részére azzal a céllal, hogy Adatkezelő számára árajánlatot adjon.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  • Az érintett a weboldal „ÁRAK, AKCIÓK menüpontjában található „Akciós időszaki csomagárak” vagy „Kiemelt időszaki ajánlatok” vagy „Napi-Portai árak” illetve egyéb időszaki ajánlatok (pl. Nyári ajánlatok) menüpontra kattintva eljut az adott oldalra, ahol az „Ajánlatkérés” gombra kattintva eljut a weboldalnak arra a felületére, ahol lehetősége van a 5.1 pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen adatkezelési tájékoztatót elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a tájékoztató elfogadását követően a „Tovább” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.
  • Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő front office manager, reservation agent, és sales munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a ZADIR és a Hostware programok segítségével, akik a beérkezett adatokat rögzítik, az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

5.2. Szobafoglalás2

A kezelt adatok a következőek: Név*, E-mail*, Telefonszám*, Érkezés napja*, Távozás napja*, Felnőttek száma*, Gyermekek száma, Szobatípus*, Irányítószám*, Település*, Utca, házszám*, Fizetési mód*, Üzenet a szállodának
Adatkezelés célja: A szolgáltatás biztosítása, a szobafoglalás teljesítése
Adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: A foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig
illetőleg a törzsvendég program hatályos szabályzata szerint
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. Részére (8800 Nagykanizsa, Csányi László u 2) az on-line foglalási rendszer működtetése céljából
 • Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) az on-line foglalási rendszer működtetése céljából (Adattovábbításra harmadik országba sor kerül.)
 • OTP Bank Nyrt, OTP Mobil Kft.; a CIB Bank Zrt.; Big-Fish Internet-technológiai Kft. Az online fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó fizetési rendszer üzemeltetése

Az online foglalási oldalak és utazási irodák önálló adatkezelőnek minősülnek, ebben a folyamatban adatfeldolgozó igénybe vételére nem kerül sor.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  • Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
  • Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő front office manager, reservation agent, és sales munkakörben dolgozó munkavállalója a Hostware Front Office programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.
  • A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban értesíti az érintettet.

5.3. Bejelentkezés és a bejelentő lap 3

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, Cégnév, Gépjármű rendszáma, Lakcím*, Állampolgárság*, Születési hely, idő*, Érkezés napja*, Elutazás napja*, Igazolványszám*, E-mail cím, Neme, „Honnan értesült a szállodáról?”
Adatkezelés célja: Kapcsolattartás és jogszabályi kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig, illetőleg a törzsvendég program hatályos szabályzata szerint
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • NTAK

Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.
  • A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
  • A bejelentő lapon a vendégnek lehetősége nyílik a szálloda törzsvendég programjához csatlakozni.

5.4. Mágneskártyás beléptető rendszer4

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, Szobaszám*, Mágneskártya száma*, Mágneskártya írásának időpontja*, Érkezés napja*, Távozás napja*
Adatkezelés célja: A vendégek által a szobába történő bejutás elősegítése, annak jogosultságának ellenőrzése, vagyonbiztonság.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Adatkezelés időtartama: A szállodában történő tartózkodás időtartama
Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az Adatkezelő munkavállalója a mágneskártyát megírja, azaz a mágneskártyára felviszi a szobaszámot és az érkezés és a várható távozás napját. A mágneskártya így a Vendég személyes adatai nem kerülnek rá.

5.5. Wellness-gyógyászat5

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, Szobaszáma*
Adatkezelés célja: Általános ügyintézés, a szolgáltatást igénybe vevők kiszolgálása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Adatkezelés időtartama: A szállodában történő tartózkodás időtartama
Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

A szálloda wellness szolgáltatásainak igénybevétele esetén, a recepción a szolgáltatás foglalása, valamint a későbbi számlázás céljából rögzítik az adatokat.

5.6. Számlázás6

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, Cím, szállodában tartózkodás ideje, Bankszámla adatok*,
Adatkezelés célja: A szállodai szolgáltatások igénybevételének számlázása, számlázási kötelezettség teljesítése, fizetési tranzakció lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig , valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Rentabilitás Kft. (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 5.)
 • érintett Pénzintézetek (közös adatkezelés)
 • Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.
 • Adatkezelő egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Vendégek az info@wellneshotelgyula.hu címre küldött kérelmére kaphatnak.

5.7. Hírlevél küldése7

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail cím*
Adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása az Adatkezelő eseményeiről, híreiről, legújabb akcióiról.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozás napjáig
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.)
 • E.N.S. Zrt. (1106 Budapest, Fehér u 10. 2. ép. 2. em)
 • A hírlevélre történő feliratkozás és leiratkozás önkéntes.
 • A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a hírlevél küldése céljából adatbázis kezelése és a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.
 • Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.
 • A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő Adatfeldolgozója: Morgens Design Kft (8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.)
 • Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 • Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy kéri adatainak törlését. Az Adatkezelő a hírlevél listát évente egy alkalommal felülvizsgálja. Az adatok megőrzésének objektív határideje 4 év.
 • Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@wellneshotelgyula.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 • Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
 • A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

5.8. Fitneszterem igénybevétele 8

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, Szobaszáma*
Adatkezelés célja: Általános ügyintézés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Adatkezelés időtartama: 1 nap (Minden nap záráskor a napi fitneszterem jelenléti ív megsemmisítésre kerül)
Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem
 • A fitneszterem használata önkéntes és előzetes adatszolgáltatáshoz kötött.
 • Az adatokat Adatkezelő meghatározott munkakörben (recepció) foglalkoztatott munkavállalója kezeli, aki az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

5.9. Törzsvendég Program 9

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, cím*, szül. hely, idő*, szem. igazolvány száma*, útlevél*, tartózkodás ideje
Adatkezelés célja: Kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama: 8 év, illetőleg a törzsvendég programban való részvétel hozzájárulásának visszavonásáig
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
 • A törzsvendég programban a részvétel önkéntes.
 • Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.
 • A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 5 (öt) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.
 • A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 • A Törzsvendég (természetes személyek) adatai piackutatási célokra felhasználhatóak, azonban erről az adott Törzsvendéget előzetesen tájékoztatni kell, és ahhoz az előzetes hozzájárulását be kell szerezni.
 • A törzsvendég program által kezelt adatokat a Vendég az info@wellneshotelgyula.hu email címre küldött kérésére az Adatkezelő törli.

5.10. Facebook oldal10

A kezelt adatok a következőek: Képfelvétel, facebook azonosító, az ott megadott név
Adatkezelés célja: A közösségi oldal lehetőségeinek kihasználása a Hotel népszerűsítése érdekében.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, a leiratkozás napjáig
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
 • Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán.
 • Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodákról/fitness klubokról/éttermekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 • A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

5.11. Ajándékutalvány 11

A kezelt adatok a következőek: Vásárló neve*, Vásárló e-mail címe*, Vásárló telefonszáma*, Vásárló postázási címe* (ország, irányítószám, város, utca, házszám), Vásárló számlázási címe* (ország, irányítószám, város, utca, házszám), Vásárló IP-címe (online azonosító)*, Megajándékozott (ak) neve
Adatkezelés célja: Ajándékutalvány vásárlásának lehetősége
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)-a számlázáshoz szükséges adatok (név, lakcím)
Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)-a vásárló e-mail címe, telefonszáma és a megajándékozott adatai, pedig az ajándékutalvány vásárlási
Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. Részére (8800 Nagykanizsa, Csányi László u 2) az on-line foglalási rendszer működtetése céljából
 • Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) az on-line foglalási rendszer működtetése céljából (Adattovábbításra harmadik országba sor kerül.)
 • OTP Bank Nyrt, OTP Mobil Kft.; a CIB Bank Zrt.; Big-Fish Internet-technológiai Kft. Az online fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó fizetési rendszer
 • Szálloda lehetővé teszi, hogy a Vendég különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szálloda szolgáltatására.
 • Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 • Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlát, az összeg beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki, majd a megadott címre kézbesíti.
 • A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 • Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről az info@wellnesshotelgyula.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.

5.12. Vendégkönyv 12

A kezelt adatok a következőek: Érintett neve*, e-mail címe*, Település*, Érintett véleménye*
Adatkezelés célja: A wellnesshotelgyula.hu weboldalon vendégkönyv kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbításra sor kerül-e?:
 • Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.)
 • Az érintettek az Adatkezelőnél a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében online formában adhatják meg véleményüket.
 • Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
 • Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.
 • A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

5.13. Kerékpár bérlés13

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév*, Keresztnév*, Szobaszáma*
Adatkezelés célja: A kerékpár bérlések ütemezése
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
Adatkezelés időtartama: A szolgáltatást igénybe vevő vendégek a szállodában történő tartózkodása alatt a kijelentkezéséig.
Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem
A kerékpárok használatára bérleti szerződés készül, melyet a vendég kijelentkezése után megsemmisítenek.

5.14. Játszóház gyermek felügyelet14

A kezelt adatok a következőek: Gondviselő vezetéknév*, Gondviselő keresztnév*, Szobaszáma*, Telefonszám*, Gyermek neve*
Adatkezelés célja: Általános ügyintézés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Adatkezelés időtartama: 1 nap (A felügyelet napján alkalmazott nyomtatvány a nap végén megsemmisítésre kerül.)
Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem
A szülőnek, gondviselőnek szükséges megadni az elérhetőségeiket, mikor a gyermeket az animátoroknak felügyeletre átadják.

5.15. Elektronikus megfigyelő rendszer15

A kezelt adatok a következőek: Képmás*
Adatkezelés célja: Személy- és vagyonbiztonság
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama: 3 nap
Adattovábbításra sor kerül-e?: A rögzített képfelvételek továbbítása abban az esetben történik, amennyiben a felvételek alapján valószínűnek látszik a bűncselekmény (szabálysértés) elkövetése, amely esetben a felvételek a nyomozó hatóság részére kerülhetnek továbbításra, vagy ha egyéb jogi eljárás kezdeményezése szükséges a felvételek alapján, amely esetben a felvételek az illetékes bíróság vagy hatóság részére kerülnek továbbításra.
 • Az Adatkezelő által üzemeltetett Szálloda területén kamerák üzemelnek a Vendégek élet, testi épség és vagyoni biztonsága érdekében, ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. A megfigyelő rendszer jogszerű működtetésére vonatkozóan Adatkezelő a jelen tájékoztatóban és a kameraszabályzatban meghozott rendelkezések szerint jár el és teszi azokat elérhetővé az érintettek számára.
 • A kamerás megfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:
  • A jelen tájékoztató rendelkezéseivel összhangban a kamerás rendszerre külön szabályzat irányadó, amelynek mindenkor hatályos változata elérhető a Szálloda recepcióján.
  • A kamerarendszer képfelvételt rögzít.
  • Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonbiztonság.
  • A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 5700 Gyula, Part utca 5. szám alatt található cím alatt található szálloda.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
  • Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
  • Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen, pihenőhelyen. A kamerás megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést az Adatkezelő nem folytat.
  • A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
  • Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
  • Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a kamerás megfigyelő rendszer a szerinti határidő még nem járt le.

6. Weboldal látogatási adatok (Hivatkozások és linkek)

6.1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

6.2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.6.3. Analitika, cookie-k

 1. Az Adatkezelő a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

 2. A weboldalon session, azaz munkamenet cookie-t (kis adatcsomagot) használunk, amely az adott munkamenet lezárultáig érvényes, tehát a látogatás időtartamára jön létre, ezt követően automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről. Az ún. cookie a weboldal biztonságához, a felhasználóbarát megoldásokhoz szükséges, a magasabb felhasználói élmény érdekében.

 3. A honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhely technológiai hátterét a MORGENS Design Kft. (Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csányi László u. 2., Adószám: 23964710-2-20), mint Adatfeldolgozó biztosítja.7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

7.1. Személyes adat csak az 5. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

7.2. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a info@wellnesshotelgyula.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.

7.3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat és betartatja azokat.

7.4. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.5. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

7.6. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

7.7. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).7.8. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.7.9. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.7.10. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

8. AZ ÉRINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA

8.1. Érintett jogai

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

a.) Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános védelmi rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ;

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően - szóban is adható tájékoztatás.

c.) Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.) Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f.) Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.) Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

8.2. Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az általános védelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.4. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be. A felügyeleti hatóság elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

e-mail: info@nmhh.hu

levélcím: 1525. Pf. 75

tel: (06 1) 457 7100

fax: (06 1) 356 55209. ADATVÉDELMI INCIDENST BEJELENTŐ RENDSZER

9.1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

9.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

9.3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Kelt.: 2018. május 25.

Havasi István

Ügyvezető

Wellness Hotel Gyula**** Superior

1 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

2 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

3 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

4 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

5 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

6 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

7 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

8 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

9 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

10 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

11 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

12 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

13 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

14 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

15 A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.


Wellness Hotel Gyula****superior
H - 5700 Gyula, Part u. 5.
00 36 66 463 522
info@wellnesshotelgyula.hu